Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
PROGRAMMERINGSTEKNIK - FÖRDJUPNINGSKURSEDAA01
Programming - Second Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA020, EDA025, EDA026, EDA027, EDA035, EDA510, EDA690, EDA020, EDA025, EDA026, EDA027, EDA035, EDA510, EDA690, EDA020, EDA025, EDA026, EDA027, EDA035, EDA510, EDA690, EDA020, EDA025, EDA026, EDA027, EDA035, EDA510 och EDA690. Obligatorisk för: C1, D1, E2, Pi2. Alternativobligatorisk för: I3. Valfri för: F2, F2sfm, L4gi, M4, N2, W3. Kursansvarig: Univ.lektor Eva Magnusson, Eva.Magnusson@cs.lth.se och Univ.adj Anna Axelsson, Anna.Axelsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: Godkänd på laborationer och inlämningsuppgifter i EDA016 eller godkänt på alla programmeringsuppgifter i EDA011/EDA017 eller godkänt betyg på tentamen i någon av dessa kurser eller EDA501. Prestationsbedömning: Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDAA01.

Syfte
För att kunna konstruera programkomponenter som är förändringsbara, återanvändbara och resurssnåla krävs goda kunskaper om såväl avancerade språkkonstruktioner och programmeringstekniker som om dataabstraktion, datastrukturer och algoritmer. Kursens syfte är att ge studenterna utökade kunskaper om objektorienterade programmeringstekniker och om ett urval av algoritmer och datastrukturer lämpade för lösning av vanligt förekommande problem. Kursen skall också ge de färdigheter som krävs för att förstå och utnyttja moderna bibliotek för objektorienterad programmering som implementerar klassiska datastrukturer och algoritmer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Objektorienterade begrepp och språkkonstruktioner såsom interface, inre klasser, undantag och parametriserade typer. Viktiga generella gränssnitt såsom Iterator, ListIterator, Comparable och Comparator. Orientering om ramverk för grafiska användargränssnitt. Rekursiv teknik för konstruktion och implementation av algoritmer. Vanliga abstrakta datatyper som mängder, köer, stackar, listor och lexikon samt Javas standardbibliotek för dessa. Datastrukturer som kan utnyttjas för att implementera fundamentala abstrakta datatyper såsom fält, länkade listor, träd och hashtabeller. Något om enkla algoritmer för effektiv sortering och Javas standardbibliotek för dessa. Orientering om tekniker för att analysera algoritmers och datastrukturers resurskrav med avseende på beräkningstid.

Litteratur
Koffman, E. B., Wolfgang P. Objects, Abstraction, Data Structures and Design using Java 5.0.Wiley 2005. . ISBN: 0-471-69264-6.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För slutbetyg på kursen krävs att de obligatoriska momenten är godkända.

Kod: 0208. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Resultatet på den skriftliga tentamen utgör slutbetyg i kursen. För att få slutbetyg krävs också att de obligatoriska momenten är godkända. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.