Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
SÄKERHETEDA625
Data Security

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IDA3. Kursansvarig: Ben Smeets, ben.smeets@it.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurs i programmering. Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända redovisningar av i kursen ingående laborationer/redovisningar. Högre betyg avgörs via den skriftliga tentamen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eda625.

Syfte
Kursens syfte är att göra datateknikingenjören väl förtrogen med de säkerhetsproblem som behöver lösas kring och i datorsystem för att en betryggande kommunikation skall kunna upprättas. I en värld där kommunicerande datorer är geografiskt utspridda är det viktigt att man säkerställer att rätt information når rätt och endast rätt mottagare. Kryptering, autenticering, nyckelhantering och certifikat är exempel på begrepp som klargörs och exemplifieras i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå och förklara grundläggande säkerhetsproblem och lösningar som uppstår i samband med dataanvändning och datakommunikation: sekretess, dataintegritet och tillgänglighet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Gollman, D: Computer Security. John Wiley And Sons Ltd, UK 1998. ISBN: 0-471-97844-2.