Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
C-PROGRAMMERINGEDA150
C Programming

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: C4, D4, E2, F2, M4, N2, Pi4. Kursansvarig: Universitetslektor Jonas Skeppstedt, Jonas.Skeppstedt@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: Grundläggande kurs i programmering motsvarande EDA016/EDA011/EDA017/EDA501. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats inom programmet. Prestationsbedömning: Tre obligatoriska inlämningsuppgifter som skall utföras individuellt. Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på tentamen. Övrigt: Kursen ges två gånger under läsåret (lp HT1 och lp VT1). Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA150.

Syfte
Kursens syfte är att studerna ska lära sig skriva program i språket C.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Principles of the C programming language, jämförelse mellan språkkonstruktioner i Java och C, struct, pekare, array, minnesallokering, globala variabler, static storage duration, C biblioteket, ISO C99 standarden, C implementation, implementation-defined behaviour, unspefified behaviour, undefined behaviour, storage class specifiers, type specifiers, C preprocessor, GDB, och Valgrind.

Litteratur
Jonas Skeppstedt and Christian Söderberg: Writing Secure and Efficient C Code
a Thorough Introduction for Java Programmers. Tillhandahålles av institutionen.