Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ENHETSOPERATIONER FÖR BIOTEKNIK- OCH LIVSMEDELSINDUSTRINBLT015
Unit Operations in the Biotech and Food Industry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: BLT010, BLT010, BLT010, BLT010 och BLT010. Obligatorisk för: B3. Kursansvarig: Christian Trägårdh, christian.tragardh@food.lth.se, Livsmedelsteknik. Förkunskapskrav: KKK070 Bioteknik,. Förutsatta förkunskaper: KAT090 Kemisk apparatteknik, transportprocesser, FMA410 Matematik, endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Kursen examineras i grupp såväl som individuellt och betyget baseras på projektarbetet, tentamen, opposition och inlämningsuppgiften. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Huvuddelen av denna kurs genomförs i form av en projektlaboration. En processteknisk problemställning bearbetas i projektform. Projektarbetet ger träning i att självständigt driva ett projekt och i grupparbete. För detta formas projektgrupper om 2-4 teknologer. Projektet innefattar bl.a. litteraturstudie, försöksplanering, laborativt arbete på industriell utrustning i pilotskala, studier av processernas teori, dynamik och framtagning av egna experimentella data behövliga för att lösa problemställningen. Inom projektet bedrivs också ett teoriskt arbete i form av processimulering för aktuell enhetsoperation med data från det egna experimentella arbetet och sådan som finns publicerad i den vetenskapliga litteraturen eller om möjligt från industrin.

Utvärdering och granskning av studentkollegers arbete ingår som ett viktigt moment.

I kursen ingår också en inlämningsuppgift där ett givet miniprojekt omfattande en processteknisk beräkning skall lösas. Det redovisas i form av en skriftlig rapport och muntlig genomgång.

Matematiska verktyg

I såväl projektet som inlämningsuppgiften ingår processteknisk beräkning som bygger på integrala eller differentiella mass- och energibalanser. I projektarbetet genomförs dessa beräkningar i Matlab medan för inlämningsuppgiften är COMSOL Multiphysics beräkningsverktyget.

Undervisningsform
Undervisningen domineras av projektarbete. Varje projektgrupp tilldelas en handledare. Tonvikt kommer att läggas vid industriella tillämpningar. Kompletterande föreläsningar och seminarier ges med utgångspunkt från de behov som uppstår inom projekten.

Litteratur
Kessler, H.-G., Food and Bio Process Engineering, Dairy Technology, Verlag A. Kessler, 2002, 3-9802378-5-0
McCabe, Smith, Harriot, Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill,NY,2001, 0-07-118173-3