Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ARKITEKTURTEORETISK FÖRDJUPNINGATEN01
Architectural Theori, Advanded Course

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Hultman,, mats.hultman@arkitektur.lth.se och Forskarassistent Mattias Kärrholm, mattias.karrholm@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Studenten skall vara godkänd i kurserna Arkitekturteori åk 1 och åk 2. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkänd skrivuppgift, ett aktivt deltagande på seminarierna, samt 80% närvaro på seminarier och föreläsningar.

Syfte
Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflektion om arkitekturfrågor genom ett eget valt och definierat skrivprojekt inom ämnet arkitektur- eller urbanteori. Kursen syftar till att utveckla den egna argumentationsförmågan, samt förmågan att diskutera och bedriva enklare forskningsprojekt. Kursen är tänkt som en forskningsförberedande kurs, men kan också vara lämplig för den som vill förbereda och få möjlighet att fördjupa examensarbetets skriftliga del.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller en grundläggande orientering om vetenskapsteori, forskningsmetoder och skrivande, samt är tänkt att träna förmågan att driva ett eget arkitekturteoretiskt arbete. Varje deltagare väljer ett problem, en teori eller en teoretiker för individuell fördjupning, som ska resultera i en uppsats/rapport. Deltagarna tränas i att diskutera frågor om teori, forskning, metoder och skrivande individuellt och i grupp. Detta sker genom föreläsningar, seminarier, individuell handledning samt gruppsamtal under det pågående skrivarbetet. Ämnesmässigt ger kursen en möjlighet att inom ramen för ett eget arbete fördjupa de arkitekturteoretiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillgodogjort sig under utbildningen.

Litteratur
Väljs individuellt i samråd med handledare