Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELL KOMMUNIKATION, DEL IIAFO245
Applied Aesthetics, Visual Communication Ability, Part II

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot /, Maria.Udriot@arkitektur.lth.se / och Bitr. univ.lektor Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AFO240. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Kursen består av fyra övningar. Varje övning startar med en introduktionsföreläsning och avslutas med en genomgång.

Litteratur
Ingen obligatorisk kurslitteratur.