Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
INDUSTRIELLT BYGGANDEADPF01
Industrialised Building

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: A4, V4ib. Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@bekon.lth.se, Byggproduktion. Förutsatta förkunskaper: Åk 3 V- eller A-programmet. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: 80% närvaro, godkänd tentamen och uppsats. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggandets industrialisering i ett historiskt och nutida perspektiv med betoning på bostadsbyggandets förhållanden. Begreppet industriellt byggande med olika inriktningar som systembyggande, Lean construction och ICT-stöd definieras och diskuteras för olika projektkategorier. Skillnaden mellan det industriella och det traditionella byggandet berörs. Relationen mellan produktutveckling i process- och produktplattform respektive byggnadsutformning i byggprojekt liksom styrning av processerna behandlas. En fallstudie genomförs med syfte att karakterisera en produkt eller ett system. Resultatet redovisas i som en uppsats.

Litteratur
Lessing J., Robertson A. och Ekholm A. (2005). Industriellt byggande är mer än bara prefabricering! Bygg & teknik 2/05.
Hyll, H., Lessing, J. (2005). Industrialisering av bostadsbyggandet under 1900-talet. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet, http://www.byfy.lth.se/Publikationer/semuppg2004/HyllLessing.pdf
Mikkelsen H., Beim A., Hvam L., Tölle M. Systemleveranser i byggeriet. Institut for Produktion og Ledelse, DTU. 2005. ISBN 87-91035-31-7.