Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
DIGITALA VERKTYG 3, CAD SOM RITVERKTYGADPA10
Digital Tools 3, CAD as a Drawing Tool

Antal högskolepoäng: 1. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förutsatta förkunskaper: Åk 1 Dator 1 och 2. Prestationsbedömning: Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en kursuppgift med tillämpning av de under kursen genomgågna momenten. Närvaro vid 100 % av föreläsningar samt godkända övningsuppgifter och kursuppgifter. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge grundläggande färdigheter i hantering av ett CAD, samt kunskap om byggandets ICT (informations- och kommunikationsteknologi).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter kunskaper om tillämpad CAD-teknik. Övningarna görs i systemen från Autodesk och SketchUp, med för olika skeden anpassade applikationer för den nordiska marknaden. I kursen sker tillämpning genom redovisning av projekt eller del av projekt ut Ateljékursen.

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer utdelas vid kursen samt kommer att finnas tillgängliga över Internet.
Autodesk Architectural Desktop 2007 Grundkurs, WITU