Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
CAD-PROJEKTERING FÖR ARKITEKTONISK UTFORMNINGADP145
CAD for Architectural Design Work

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förutsatta förkunskaper: Baskurser i arkitektur A, B, C, D vid A-programmet eller motsvarande, grundläggande kunskap i ADT. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Om antalet anmälda överstiger antalet platser kommer ett urval att göras utifrån genomförda kurser på A-programmet. Prestationsbedömning: Närvaro vid 80 % av föreläsningar samt godkända övningsuppgifter och slutuppgifter. Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en projektuppgift med tillämpning av de under kursen genomgångna momenten. Övrigt: Föreläsningar och övningar, med Internetbaserad möjlighet för kompletterande handledning. Kursen innehåller 10 föreläsningar där det både förekommer renodlade teoriföreläsningar samt föreläsningar i hur man ritar och modeller i AutoCAD, ADT (Architectural Desktop), VIZ Render samt SketchUp. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge ökade färdigheter i CAD-projektering och arkitektoniska uttrycksformer som förutsätter användning av digitala verktyg. Kursen ger fördjupad kunskap inom ICT (informations- och kommunikationsteknologi), med inriktning mot arkitektonisk utformning. Kursdeltagarna skall erhålla en bra grund för användandet av ICT i det framtida yrkeslivet, och dess betydelse och möjligheter i designprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter kunskaper om tillämpad CAD-teknik, med inriktning och fokus på hur CAD-verktyget kan nyttjas som stöd i den arkitektoniska utformningsprocessen.

Övningarna görs i systemen från Autodesk och SketchUp, med för olika skeden anpassade applikationer för den nordiska marknaden.

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer kommer att finnas tillgängliga över Internet.
Autodesk Architectural Desktop 2005 Grundkurs och Avancerad, WITU
VIZ Render 2006, WITU
Redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90.
The SketchUp Book 5, Bonnie Roskes
Litteraturlista i övrigt kommer att sammanställas inför kursstart.