Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
PROJEKTERINGSLEDNINGADP141
Design Management

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: A4, V4ib. Kursansvarig: Professor Anders Ekholm, Anders.Ekholm@caad.lth.se och Civ.ing. Håkan Fjällström, Projekteringsmetodik. Förkunskapskrav: VBE051 Byggprocessen. Förutsatta förkunskaper: Tredjeårskursen vid A- och V-programmen. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Prestationsbedömning: 80% närvaro, godkänt kortfattat skriftligt prov och seminarieuppgift. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Under givna förutsättningar kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen analyserar och beskriver byggprocessen och samverkan mellan olika yrkesroller samt fokuserar på hur projekteringsprocessen kan styras och påverkas av projekteringsledningen. Kursen omfattar följande för projekteringsledaren viktiga moment:

Undervisningen bedrivs som föreläsningar, diskussioner, självstudier och seminarieuppgift.

Litteratur
Grundläggande litteratur
Akademiska Hus. Riktlinjer för projektering. Akademiska Hus AB. 2000. ISBN 91-88826-02-3.
Fjällström H. och Forsström S. Ett arbetssätt för bättre byggprojekt. Diplomarbete 1999:6, Byggkonstruktion, KTH
Nilsson, B. Individ och grupp. En introduktion till gruppsykologi. Studentlitteratur AB. 1993. ISBN 9144374615
Ryd, N. Ju förr desto bättre. UFOS och Svenska Kommunförbundet. 2003. ISBN 91-7289-170-X
Utdelat föreläsningsmaterial.
Fördjupning
Stintzing, R. Leda projektering i byggprocessen. Formas, Stockholm. 2005. ISBN 91-540-5941-0.
Winch G. Managing Construction Projects. 2002. Blackwell Publishing. ISBN 0-632-05888-9