Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ARKITEKTURTEORI C: ARKITEKTUR I UTVECKLINGABVF05
Architecture in Development

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A3. Valfri för: L4su. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Prestationsbedömning: Minst 80 % obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök, godkänd övningsuppgift som presenteras i ord, bild och skisser i samband med en gemensam slutredovisning. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet är att ge kunskaper och förmåga att diskutera om stadens och bebyggelsens utveckling, dess arkitektoniska värden, bevarandekvalitéer och bevarandevärden i objekt och miljöer samt utformning av arkitektur i staden, s.k. infill.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar arkitektur i utveckling från ett dynamiskt förändringsperspektiv.Tidslager och bevarandekvaliteter diskuteras. Den tematiska uppläggningen innehåller:

Litteratur
Feilden, B. Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, 2003. ISBN: 0 7506 5863 0
ICOMOS, Charters, www.icomos.com (2006-09-13)
Schönbeck, B: Stad i förvandling: uppbyggnadsepoker och rivningar i svenska städer från industrialismens början till idag. Byggforskningsrådet 1994. ISBN: 91-540-5641-1
Jokilehto, J. A History of Architectural Conservation. Elsevier 1999. ISBN: 0 7506 5511 9