Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ARKITEKTUR FÖR INGENJÖRERABF061
Architecture for Engineers

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ.lektor Elisabeth Dalholm Hornyanszky, Elisabeth.Dalholm@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förutsatta förkunskaper: Civilingenjörsutbildning åk 3. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid 80 % av undervisningstillfällena, godkända övningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
För att ingenjörer och arkitekter skall kunna samarbeta och kommunicera på ett bra sätt i byggprocessen behöver de ha insikt i varandras arbetsfält. Kursens syfte är att ge kunskap om och förståelse för arkitektens arbetssätt och verksamhetsområden. Den skall även ge en kort historisk tillbakablick på arkitekturutveckling och bostadsbyggande från 1900-talets början fram till idag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Arkitekters avsikter och utgångspunkter vid projektering och byggande presenteras. I föreläsningar, seminarier och övningar beskrivs och analyseras de kvaliteter som arkitekter vill uppnå i byggnader. Korta introduktioner ges till några av arkitektens ”verktyg” – skissande, modellbygge och programarbete. Under en guidad stadsvandring i Lund besöks offentliga byggnader som byggts under det senaste decenniet. Alternativt görs en studieresa till nybyggda bostadsområden och offentliga byggnader i sydvästra Skåne. I kursen ingår även två övningsuppgifter – att bygga modeller av arkitekturhistoriskt intressanta byggnader (berömda arkitekters villor) och att utforma en bostad, ett ”drömhus”, på en fiktiv plats.

Litteratur
Björkholm,Y & Lindqvist, M (1996): Ekologi som inspirerar. 12 miljöanpassade hus.
Boverket (2003): Bra bostadsutformning. Regler, kvalitet, kostnader och exempel för flerbostadshus.
Boverkets byggregler
Dranger Isfält, L (1987): Praktiskt och vackert i lägenheten.
Dunster, D (1985; 1990): Key Buildings of the 20th Century 1 and 2.
Forshed, Kjell (2003): Åtta små hus.
Lindvall, J & Myrman, A-K (2001): Vardagens arkitektur.
Nylander, Ola (2001): Bostaden som arkitektur.
Tran, H & Dalholm, E (2003): The good housing and the role of the housing exhibitions.
Tägil, T (1996): Arkitekten Hans Westman. Funktionalismen och den regionala särarten.
Svensk standard SS 91 42 21
Svensk standard SS 91 42 22