Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
SHELTERABAN01
Shelter

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Karin Grundström, karin.grundstrom@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier, godkända övningsuppgifter samt godkänd rituppgift och kort uppsats. Övrigt: Kursen läses med fördel i samband med fördjupningen Arkitektur i extrema miljöer: Urban Shelter. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en orientering om urbanisering och boende/shelter i ett globalt perspektiv med fokus på länder i syd. Kursen syftar till att utveckla och knyta ihop kunskaper från tidigare kurser genom att relatera begrepp och teorier inom arkitektur och stadsbyggnad till aktuella diskurser om utveckling och boende/shelter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur kunna:

i ritning och med stöd i litteratur kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar urbanisering och boendefrågor i ett globalt perspektiv med betoning på resurssvaga grupper.

Kursen avser att ge en introduktion till globala mål och strategier för en hållbar utveckling av den byggda miljön, med utgångspunkt i FN’s Habitat Agenda, FN’s Urbanforum och Milleniemålen. Urbanisering, städers tillväxt och distributionen av den urbana befolkning i världens olika delar analyseras. Kursen behandlar boendemiljöer för städernas fattiga relaterat till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Boendemiljöer som diskuteras i kursen avser både slum och legala områden i den s k tredje världen.

Utifrån teman på urban shelter design avser kursen att bygga vidare på och utveckla tidigare teoretisk kunskap och begrepp som berör gestaltning av bostäder och områdesplanering. Teman som berörs är; användning av stadens rum; trygghetsfrågor, jämställdhet och fysisk planering, segregering i städer; energianvändning och klimatanpassning av urban miljö och bostäder; uppgradering av slumområden; finansiering av bostadsprojekt för fattiga samt organiserat självbyggeri.

Exempel på tillämpningar redovisas från bl.a. Algeriet, Costa Rica, Ecuador, Filippinerna, Honduras, Marocko, Nicaragua, Sri Lanka, Sverige, Sydafrika och Tunisien.

Kursen omfattar dels litteraturstudier och dels en designuppgift där kunskaperna tillämpas. Redovisning sker genom en kort uppsats och ritningar

Litteratur
Davies, M. 2006. Planet of Slums, London, New York, Verso. ISBN: 1-84467-022-9.
McCarney P. L. 2006. Our future: Sustainable cities—turning ideas into action, Background paper WUF3. Available from website: http://www.wuf3-fum3.ca
Sinclair, C. (et. al) 2006. Design Like you Give a Damn, Architectural Response to Humanitarian Crises, Thames & Hudson Ltd. ISBN: 9780500342190.
Tannerfeldt, G. & Ljung, P. 2006. More Urban Less Poor, an introduction to urban development and management. Earthscan. ISBN: 13:978-1-84407-381-8.
Sida Policy, Fighting Poverty in an Urban World, Support to Urban Development http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1575&a=24313&language=en_US
United Nations Human Settlements Programme: http://www.unhabitat.org/
United Nations Millenium Development Goals: http://www.un.org/millenniumgoals/
United Nations World Urban Forum: http://www.wuf3-fum3.ca/
Building issues: http://www.hdm.lth.se/bi/INDEX.HTM