Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
INTERNATIONELLT HÅLLBART BYGGANDEABA600
International Sustainable Development in Built Environment

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: IBYA3. Kursansvarig: Karin Grundström, karin.grundstrom@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier, godkända övningsuppgifter samt godkänd rituppgift och kort uppsats. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en orientering om hållbar utveckling med fokus på byggd miljö i ett internationellt perspektiv. Kursen syftar till att generalisera och knyta ihop kunskaper från tidigare kurser genom att relatera frågeställningar om hållbar utveckling till utformning av byggd miljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur, kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar hållbart byggande i ett internationellt perspektiv med betoning på resurssvaga grupper. Kursen omfattar dels litteraturstudier och dels en designuppgift där kunskaperna tillämpas.

Kursen avser att ge en introduktion till globala mål och strategier för en hållbar utveckling av den byggda miljön, med utgångspunkt i FN’s Habitat Agenda, FN’s Urbanforum och Milleniemålen. Urbanisering, städers tillväxt och distributionen av den urbana befolkning i världens olika delar beskrivs. Kursen behandlar ett flertal teman inom hållbart byggande relaterat till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Utifrån teman på hållbart byggande avser kursen att ge en introduktion till utformning av den byggda miljön. Kursen behandlar utformning av bostäder och områdesplanering.Teman som berörs är; användning av stadens rum; trygghetsfrågor; jämställdhet och fysisk planering; segregering i städer; energianvändning och klimatanpassning av urban miljö och bostäder; uppgradering av slumområden; finansiering av bostadsprojekt för fattiga samt organiserat självbyggeri.

Exempel på tillämpningar redovisas från bl.a. Algeriet, Costa Rica, Ecuador, Filippinerna, Honduras, Marocko, Nicaragua, Sri Lanka, Sverige, Sydafrika och Tunisien.

Litteratur
Tannerfeldt, G & Ljung P, 2006. More Urban Less Poor, an introduktion to urban development and management. Earthscan. ISBN: 13:978-1-84407-381-8
Mc Carney P.L. 2006. Our Future: Sustainable cities - turning ideas into action, Background paper WUF3. Available from website:http://www.wuf3-fum3.ca
Sida Policy, Fighting Poverty in an Urban World, Support to Urban Development: http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1575&a=24313&language=en_US
United Nations Human Settlements Programme: http://www.unhabitat.org/
United Nations Millennium Development Goals: http://www.un.org./millenniumgoals/
United Nations World Urban Forum: http://www.wuf3-fum3.ca/
Artiklar:
Building issues:http://www.hdm.lth.se/bi/INDEX.HTM