Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
URBANT KLIMAT OCH HÅLLBAR UTVECKLING AV BYGGD MILJÖABA002
Urban Climate and Sustainable Development of Built Environment

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABA001 och TNA016. Valfri för: A4. Kursansvarig: Erik Johansson, erik.johansson@hdm.lth.se och Laura Liuke, laura.liuke@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i stadsbyggnad eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och lärarledda övningar samt godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att fördjupa insikterna om hur bebyggelseutformning påverkar närmiljöns mikroklimat och möjligheterna till hållbar utveckling.

Kursens mål är att utveckla studenternas förmåga att med ändamålsenlig arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra uppdrag som inom givna ramar bidrar till hållbar utveckling av samhället både i Sverige och internationellt.

Kursen avser att etablera förmåga att tillämpa kunskap om klimat i förhållande till utformning av byggda miljöer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en inblick i hur den byggda miljön påverkar mikroklimat och termisk komfort i den urbana utemiljön varvid såväl svenska som internationella förhållanden behandlas. Följande moment ingår:

Kursen behandlar också samspelet mellan den urbana strukturens utformning och inomhusklimat och energianvändning i byggnader. Följande moment ingår:

Kursstrukturen utgår från en teoretisk del med föreläsningar, som ges delvis parallellt med en övning i form av analys av den existerande bebyggelsemiljön ur klimatsynpunkt samt planering av nybebyggelse.

Litteratur
Cullen, G (1971): The Concise Townscape. Amsterdam: Architectural Press. ISBN 0-7506-2018-8
Emmanuel, M R (2005): An Urban Approach to Climate-Sensitive Design. London: Spon Press. ISBN 0-415-33410-1
Gehl, J (2001): Life Between Buildings – Using Public Space. Köpenhamn: The Danish Architectural Press.
Givoni, B (1998): Climate Considerations in Building and Urban Design. New York: Van Nostrand Reinhold. ISBN 0-442-00991-7
Glaumann, M, och Westerberg, U (1988): Klimatplanering Vind. Stockholm: Svensk Byggtjänst 1988. ISBN 91-7332-371-3
Johansson, E (2006): Urban Design and Outdoor Thermal Comfort in Warm Climates, Studies in Fez and Colombo, Grahns Tryckeri AB, Lund. ISBN 91-87866-27-7
Rosenlund, H (2000): Climatic design of buildings using passive techniques, Building issues 10:1. Lund: Housing Development & Management. ISSN 1100-9446
Svensson, M, och Eliasson, I (1997): Grönstrukturens betydelse för stadens ventilation. Rapport 4779. Stockholm: Naturvårdsverket. ISBN 91-620-4779-5
Westerberg, U (2004): Climate and the use of public spaces. In: Built environments and environmental buildings (proc. of the 21st PLEA conf.), Eindhoven, 19-22 September, p. 1179-1184.