Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ARKITEKTSKOLANS ATELJÉFÖRELÄSNINGAR VÅRTERMINEN 2010AAHB40
Studio Lectures at the School of Architecture, Spring Term 2010

Antal högskolepoäng: 1. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ABFA20 och ABFA20. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkänd slutinlämning samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier och föreläsningar. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt. Övrigt: Kursen är obligatorisk för åk 1 och åk 2.

Syfte
Arkitektskolans prioriterade områden förmedlas genom denna kurs. Övergripande åtaganden som hållbarhet och experimentellt arbetssätt åskådliggörs genom exempel från praktiserande och forskande arkitekter samt genom angränsande discipliners. Intentionen är att ge den studerande en tidig insyn i arkitektens potentiella arbetsfält.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är att ge inblick i arkitektens arbetsfält och dess relation till samhälle. Forskare och praktiserande arkitekter belyser området, tillsammans med angränsande professioners. En kortfattad skriftlig redogörelse, vilken sammanfattar kursens problemställning, avslutar perioden i form av ett seminarium där inlämnade texter diskuteras.

Litteratur
Kurslitteratur beror av inbjudna föreläsare.