Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FÖRETAGSEKONOMI MED LIVSMEDELSINRIKTNINGYTHA25
Business Administration Survey

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202 och YTH202. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Nils-Bo Nilsson, nils-bo.nilsson@food.lth.se och Erik Bergman, erik.bergman@hotcalc.se, YTH. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter under företagsspelet, en inlämningsuppgift efter spelet samt en skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 3.

Syfte
Kursen syftar till

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
För att uppnå ökad förståelse för de olika problemområdenas koppling till ett företags verksamhet, genomförs kursen parallellt med deltagarnas medverkan i ett simuleringsprogram, med möjlighet att tillämpa den företagsekonomiska teorin i en virtuell verklighet. Kursen genomförs som en distanskurs med följande innehåll: Affärsidé, Associationsrätt, Intern redovisning, Kostnads-/intäktsanalys, Investeringsbedömning, Räkenskapsanalys, Budgetering, Kassaflödesanalys, och Extern redovisning.

Undervisningen sker genom multimediala föreläsningar, genom studium av anvisad litteratur och genom aktiv medverkan i ett simuleringsprogram/företagsspel (motsv. case). Företagsspelet omfattar en tid av två virtuella år, som båda avslutas med bokslut, totalt 10 perioder/sessioner/kvartal. Inför varje ny period/session tillämpar deltagaren sina nyvunna kunskaper från litteraturstudierna och aktuell föreläsning genom att fatta relevanta beslut för sitt (spel-) företag inom det behandlade kunskapsområdet. Deltagarna verifierar sina kunskaper genom att besvara frågor, hämtade dels från litteraturen, dels från aktuell föreläsning inför varje nytt kvartal eller bokslut, samt genom analys av och kommentarer till utfallet för senaste kvartal i det egna (spel-) företaget.

Kursen förutsätter obligatorisk medverkan vid minst åtta av företagsspelets 10 sessioner.

Litteratur
Carlsson, M.:Ekonomi för icke-ekonomer. Liberekonomi 2002.ISBN:47-06283-5

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Inlämningsuppgifter: nyckeltal.
Antal Högskolepoäng: 0,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifterna består i att löpande under kursens gång beräkna diverse aktuella nyckeltal för det nyss gångna (spel-) kvartalet i kursens företagsspel.

Kod: 0208. Benämning: Inlämningsuppgift: rapport.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgiften består av upprättandet av en rapport (PM) i form av en styrelserapport med analys och kommentarer till avvikelser mellan budget och utfall i det egna (spel-) företaget i kursens företagsspel.

Kod: 0308. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Den skriftliga tentamen består av frågor rörande kalkylering, beräkning av nyckeltal samt redovisning av inhämtade kunskaper i övrigt från föreläsningar och litteratur.