Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
LIVSMEDELSKEMI II - MATENS MOLEKYLERYTHA15
Food Chemistry II - Molecules in Food

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202 och YTH202. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Bo Furugren, Bo.Furugren@food.lth.se, YTH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationer, studiebesök, gästföreläsningar, gruppövningar i kemi, inlämningsuppgift i matematik och basgruppsmöten. Övrigt: Under kursen anordnade basgruppsmöten, gruppövningar i kemi, gästföreläsningar och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.

Syfte
Att ge grundläggande kunskaper om lipiders, kolhydraters och proteiners livsmedelskemi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med elementära grunder i organisk kemi. Sedan följer avsnitt om lipider (struktur, indelning, egenskaper och funktion i livsmedel, funktion och förändringar i livsmedelsprocesser, vid lagring, matlagning; utvinning ur oljeväxter, tillverkning av matfett, choklad m.fl., analys av fetthalt), kolhydrater (struktur, indelning, egenskaper och funktion i råvaror och livsmedel, livsmedelsprocesser, matlagning; sockertillverkning, sötningsmedel, haltbestämning med refraktometer) och proteiner (struktur, indelning, egenskaper och funktion i råvaror och livsmedel, funktion och förändringar i livsmedelsprocesser och matlagning; analys av råproteinhalt enligt Kjeldahl).

Undervisningen är upplagd med föreläsningar, laborationer, gruppövningar, studiebesök, gästföreläsningar och PBL med basgruppsmöten.

Litteratur
Andersen, P A: Livsmedelsteknologi 2. Studentlitteratur1991. ISBN: 91-44-31771-9
Furugren, B: Kompendium i livsmedelskemi och matkunskap. Kapitlen Kolföreningar, Matoljor och fetter, Kolhydrater, Proteiner.