Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MIKROBIOLOGI I - MATENS MIKROBER OCH METODIKYTHA01
Microbiology I - Food microbiology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202 och YTH202. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Ingrid Blomqvist, ingrid.blomqvist@food.lth.se, YTH. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen samt ett praktiskt tentamensprov. Poängsatta delmoment: 2.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om mikroorganismerna i vår mat, deras förekomst, utveckling och olika effekter på såväl livsmedlen som på konsumenterna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Här introduceras begreppet mikrobiologi. Grupperna alger, protozoer, mikrosvampar, bakterier samt virus presenteras med dess speciella krav, egenskaper samt funktioner med betoning på kopplingen till olika livsmedel. Ämnets specifika nomenklatur och begrepp introduceras. Mikroorganismernas generella krav och behov behandlas och exemplifieras med hjälp av hur olika livsmedel påverkas av de olika mikroorganismerna. Mikroskopering, sterilteknik, substratberedning, plattspridning samt beräkning av resultat behandlas vid olika laborativa moment. Begreppet systematik definieras. Viktiga släkten och arter inom de olika sektionerna, speciellt de av livsmedelsintresse betonas. Olika metoder och tillvägagångssätt för att identifiera mikroorganismerna tränas genom aktivt laboratoriearbete. De på detta sätt erhållna kunskaperna redovisas genom såväl praktiska som teoretiska prov. Hur bakterietillväxten går till och hur man på olika sätt kan följa förloppet studeras genom laborativa moment. Den mikrobiella tillväxtens påverkan av olika yttre faktorer studeras och hur man kan utnyttja denna kunskap för att gynna, hindra respektive eliminera tillväxten i olika livsmedel.

Litteratur
Thougaard m fl: Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer. Studentlitteratur 2001. ISBN: 91-44-01569-0
Blomqvist,I: Grundkompendium för laborationer i mikrobiologi, YTH-livsmedel. KFS AB, Campus Helsingborg
Molin,G: Livsmedelsmikrobiologi. Kemicentrum, Lunds universitet

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Enligt kursplanen.

Kod: 0207. Benämning: Praktisk tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt praktiskt tentamensprov. Delmomentet omfattar: Ett praktiskt tentamensprov samt 7 utförda laborationer varav 2 redovisas i en skriftlig laborationsrapport.