Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
STRÖMNING I NATURLIGA VATTENVVR176
Environmental Hydraulics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VVR175. Valfri för: MWLU2, V4vr, W4, W4vr. Kursansvarig: Professor Magnus Larson, magnus.larson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: VVR145 (VVR120) och VVR090, eller motsvarande inom grundläggande hydraulik/strömningslära. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://aqua.tvrl.lth.se.

Syfte
Kursen ska förmedla en grundläggande förståelse för de fenomen och processer som styr strömning i naturliga ytvatten med syfte att ge studenterna möjlighet att analysera förutsättningar och konsekvenser vad gäller mänskliga aktiviteter i naturen. I begreppet aktiviteter innefattas huvudsakligen utsläpp av föroreningar men samverkan mellan olika typer av konstruktioner och vattenströmning behandlas också samt grundläggande sedimenttransport.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En översikt av vattenströmning i naturen – fenomen och processer relaterade till strömning. Transportprocesser och spridning av föroreningar. Balansekvationer för vatten och föroreningar i vattendragssystem med total omblandning. Pluggflöde och nominell uppehållstid. Grundläggande spridningsmekanismer såsom diffusion (laminär och turbulent), dispersion och advektion. Allmänna spridningsekvationen – generell formulering och specialfall. Spridningsförlopp i floder, sjöar och kustområden. Strålar och plymer. När- och fjärrrzon samt omblandning. Utsläppsanordningar och andra tekniska lösningar för optimal omblandning. Recipientundersökningar. Exempel på praktiska fall vad gäller föroreningsutsläpp och miljöpåverkan. Densitetsdriven strömning inkluderat skiktning och inlagring av utsläpp. Temperatur- och syreförhållanden i vattendrag samt styrande ekvationer. Samverkan mellan konstruktioner och vattenströmning. Grundläggande sedimenttransport med gränskiktsströmning. Bottentransport och suspenderad transport. Några vanliga sedimenttransportformler.

Litteratur
Jönsson, L. 2004. ”Receiving water hydraulics,” Department of Water Resources Engineering, Lund, Sweden.
Delar av Fischer et al. 1979. ”Mixing in inland and coastal waters,” Academic Press, New York, NY.