Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV VÄGARVVB081
Highway Maintenance, Highway Engineering

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VVB080, VTVF20, VVB080, VTVF20 och VVB080. Valfri för: V4at, V4tp. Kursansvarig: Univ lektor Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förkunskapskrav: VVB055 Anläggningsteknik. Förutsatta förkunskaper: VVB027 Utformning av vägar och järnvägar, VVB090 Infrastruktursystem och VVB071 Vägbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs godkända inlämningar av två projektuppgifter samt en hemuppgift. Obligatorisk fältövning i 2 dagar. Övrigt: I undervisningen används projektbaserat arbete. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är studenten ska få kunskap om olika strategier och metoder för underhåll av vägar och värdera dess konsekvenser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av systematiskt underhåll och analysera information som används i underhållsplaneringssystem och värdera resultatens reliabilitet utifrån tillgänglig information

Innehåll

Litteratur
Handbok för val av beläggningsåtgärder, Svenska kommunförbundet, 1994
Handbok i tillståndsbedömning, bära eller brista, Svenska kommunförbundet, 2003
Ullditz, P.:Pavement analysis, 1987, Denmark
Haas, R,:Modern Pavement Management, Florida, 1994
Föreläsningsanteckningar.