Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DECENTRALISERAD VATTEN- OCH AVLOPPSVATTENHANTERINGVVAN01
Decentralized Water and Wastewater Treatment

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: MWLU1, W4vr. Kursansvarig: Univ. lektor Karin Jönsson, Karin.Jonsson@vateknik.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: VVA030. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Omtentamen kan ske muntligt. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Granskning av projektrapporter. Hemsida: http://www.vateknik.lth.se/.

Syfte
Studenten skall inom kursens ram fördjupa sig inom decentraliserad vattentransport och -behandling. Studenten skall kunna välja lämplig teknik efter lokala förutsättningar i såväl utvecklingsländer som industrialiserade länder samt dimensionera och planera drift av anläggningar för vattenförsörjning, avloppsvattenrening och dagvattenhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar centrala aspekter på decentraliserade system för vattenhantering i såväl utvecklingsländer som industrialiserade länder. Kursen behandlar kunskapsområdena:

Litteratur
Kurspärm sammanställd vid Institutionen för Kemiteknik