Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
PROJEKTMETODIK OCH INGENJÖRSGEOLOGIVTG100
Project Methodology and Engineering Geology

Antal högskolepoäng: 16,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBE110, VTG101, VBE110 och VTG101. Alternativobligatorisk för: V3. Kursansvarig: Gerhard Barmen, gerhard.barmen@tg.lth.se och Mats Persson, mats.persson@bekon.lth.se, Teknisk geologi. Förkunskapskrav: VTG011 Teknisk geologi och VBE013 Byggprocessen och företagsekonomi. Förutsatta förkunskaper: VVR145 Vatten och FMI031 Miljövetenskap med miljökemisk profil. Aktivt deltagande i VVB055 Anläggningsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig begreppsdugga, laborationsrapport, skriftlig och muntlig projektredovisning samt projektdokumentation. Dessutom krävs närvaro vid obligatoriska fältövningar, laborationer och projektseminarier. Slutbetyget sätts som ett viktat medelvärde (begreppsdugga 50% och projektredovisning 50%) avrundat nedåt till närmaste heltal. För godkänd begreppsdugga krävs minst 50% rätt på både de projektmetodiska och de ingenjörsgeologiska frågorna. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen är obligatorisk för inriktningen Infrastruktur och miljö i V3. Hemsida: http://www.tg.lth.se/kurser.

Syfte
Kursen skall ge kunskaper om och färdigheter i ingenjörsgeologi och projektledning som stöd för att hantera infrastruktur- och byggprojekt på ett sätt som beaktar människors behov och samhällets övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle. Kursen utgör inledningen till en avslutande inriktning mot infrastruktur- och miljöfrågor inom väg- och vattenbyggnadsprogrammet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Under de första veckorna av kursen finns ett relativt stort mått av lärarledda föreläsningar, övningar, kartövningar och fältövningar. Denna del avslutas med en begreppsdugga efter cirka fyra veckors studier samt inlämning av en projektplan som specificerar det kommande projektet. Under den första veckan av kursen påbörjas också ett arbete med ett större tillämpningsprojekt. Projektarbetet bedrivs i mindre grupper med delprojekt inom det större projektet. Kunskapsöverföring mellan grupperna sker vid projektmöten, normalt en gång per vecka. Projektarbetet och kursen avslutas med en skriftlig projektredovisning, extern projektrevision, interngranskning av rapporten och muntlig projektredovisning.

Kursen omfattar två huvudområden som till stor del genomförs med nära koppling till varandra:

Projektmetodikdelen behandlar centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Kursen behandlar kunskapsområdena:

I kursen behandlas datorstöd och hjälpmedel för att hantera de ovan nämnda kunskapsområdena. En projektmodell introduceras och används för att styra genomförandet av projekt inom olika teknikområden.

Det ingenjörsgeologiska ämnesinnehållet kommer att fokuseras på följande delar men andra moment kan komma att fogas in i anslutning till projektexemplen:

Litteratur
Tonnquist, B: Projektledning. Bonnier utbildning 2004. ISBN: 91-622-6282-3.
Stanfors, R, Triumf, C-A och Emmelin, A: Geofysik för bergbyggare. SveBeFo 2001. ISBN: 91-631-0633-7.
Svensson, C: Kompendium i teknisk geologi. KFS 2006.
Svensson, C: Kompendium om större makrostrukturer i berggrunden. Teknisk geologi, LTH 2001.
Referenslitteratur som kan lånas:
Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide. Third edition. American National Standard ANSI/PMI 99-001-2004 2004. ISBN: 1-930699-45-X.
Waltham, A C: Foundations of Engineering Geology. Blackie A & P 1994. ISBN: 0-7514-0071-8.
Handboken Bygg Geoteknik. Liberförlag 1984. ISBN: 91-38-06077-9.
Sveriges Nationalatlas. Berg och jord. SNA Förlag 1994. ISBN: 91-87760-27-4.
Sveriges Nationalatlas. Atlas över Skåne. Kartförlaget Gävle 1999. ISBN: 91-87760-46-0.
Kompletterande kartor, artiklar och övningsuppgifter.
För projektrapporteringen rekommenderas följande personliga referenslitteratur:
Strömquist, S: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Gleerups 2005. ISBN: 91-40-64513-4.
Svenska språknämnden: Svenska skrivregler. Liber 2000. ISBN: 47-04974-X.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Skriftlig begreppsdugga.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd begreppsdugga krävs minst 50% rätt på både de projektmetodiska och de ingenjörsgeologiska frågorna. Delmomentet omfattar: Grundläggande begrepp inom projektmetodik och ingenjörsgeologi.

Kod: 0208. Benämning: Skriftlig och muntlig projekt presentation.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd projektpresentation krävs att den uppfyller ställda minimikrav vad avser projektmetodiskt och ingenjörsgeologiskt innehåll, hantering och värdering av ingenjörsgeologiskt relaterad information, utformning och förhållningssätt till planering och genomförande av infrastrukturprojekt. Delmomentet omfattar: Skriftlig rapportering av större projektarbete som tränar såväl projektmetodik som ingenjörsgeologi. Muntlig presentation av samma projekt inför bedömargrupp.

Kod: 0308. Benämning: Projektdokumentation och -plan.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänd projektdokumentation krävs att den uppfyller ställda minimikrav på innehåll, utformning och analys. Delmomentet omfattar: Skriftlig dokumentation av projektarbetsprocessen samt skriftlig och muntlig redovisning av projektplan.