Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
BYGGNADSAKUSTIKVTA016
Building Acoustics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: V4hb. Kursansvarig: Delphine Bard, Delphine.Bard@acoustics.lth.se, Byggnadsmekanik. Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 (godkänt) krävs närvaro på minst 80 % av föreläsningarna, godkända laborationer samt godkänd projektuppgift. Kursen betygssätts sedan efter projektuppgifterna (3,4 eller 5). Hemsida: http://www.akustik.lth.se.

Syfte
Att ge deltagarna fördjupade kunskaper om akustiska och vibrationstekniska fenomen med anknytning till byggnader så att en akustisk projektering av en byggnad utförd av deltagarna leder till en tillfredställande akustisk miljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- kunna ge en översikt över vilka myndigheter som utfärdar krav på ljudmiljö.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar ljudmiljön i byggnader med olika stommar. För- och nackdelarna med betong, stål respektive trästommar behandlas. Såväl byggnadsdelarnas uppbyggnad som byggnadssystemens egenskaper belyses. Rumsakustik, samhällsbuller, vibrationer och ventilationsbuller behandlas. Ljudupplevelsen belyses genom olika psykoakustiska modeller.

Ett viktigt moment i kursen är en projektuppgift. Projektuppgiften skall resultera i en rapport som också slutligen presenteras inför alla kursdeltagarna. Vid detta tillfälle ges möjlighet att ställa frågor och ge kritik. Teknologerna har även en aktiv roll som opponent vid dessa tillfällen.

Litteratur
Vigran, T. E. Bygningsakustikk - et grunnlag. Tapir akademisk forlag 2002. ISBN: 82-519-1725-5
Föreläsningsanteckningar
Laborationsanvisningar: "Ljudisolering" och "Absorption"
Projektuppgifter