Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
GRUNDLÄGGNINGSTEKNIKVGT021
Foundation Engineering

Antal högskolepoäng: 10,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V4at, V4hb. Kursansvarig: Professor Ola Dahlblom i samverkan med professor Göran Sällfors, Chalmers, Ola.Dahlblom@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förkunskapskrav: VVB055 Anläggningsteknik. Förutsatta förkunskaper: VBM012 Byggnadsmaterial och VSM141 Byggnadsmekanik. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, fördjupningsuppgift och konstruktionsuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper i grundläggningsteknik och ge förmåga att utifrån resultat från en geotekniska undersökningar tillämpa kunskaperna på praktiskt förekommande geokonstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursens första del bedrivs föreläsningar och övningar integrerat. Här behandlas följande områden: sättningsberäkning, olika metoder för jordförstärkning, grundläggning med plattor och pålar, statistiska metoder, dimensionering av stödkonstruktioner samt riskanalys. Datorövningar med en programvara avsedd för geotekniska problem. I kursens senare del genomförs en större konstruktionsövning där en geokonstruktion ska utföras med utgångspunkt från resultat från en geoteknisk undersökning. I arbetet ingår utformning och läsande av olika slags geotekniska handlingar. Vidare genomförs en valfri fördjupningsuppgift inom något aktuellt område.

Litteratur
Kompendium och exempelsamling i grundläggningsteknik. Utdrag ur aktuella avhandlingar och handböcker samt ett urval av vetenskapliga artiklar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i perioden före jul. Delmomentet omfattar: Problemställningar av både teoretisk och tillämpad natur på det kursstoff som behandlas under tiden före jul.

Kod: 0205. Benämning: Konstruktions- och fördjupningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig redovisning av konstruktionsuppgift och skriftlig och muntlig redovisning av fördjupningsuppgift. Delmomentet omfattar: Tillämpning av förvärvade kunskaper på praktiskt förekommande geokonstruktion. Fördjupningsstudie inom utvalt område.