Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FASTIGHETSTEKNIKVFTA01
Spatial Planning

Antal högskolepoäng: 18. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT085. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Univ.adj. Fredrik Warnquist, Fredrik.Warnquist@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Förutsatta förkunskaper: VTVA01 Infrastrukturteknik VTVA05 Hållbart byggande. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske dels i grupp genom två projekt dels individuellt genom en tentamen. För slutbetyg krävs att övningsuppgifter lämnats in och godkänts. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Närvaro på 3-4 fältövningar om tillsammans ca 10 dagar och 2 dagars utbildning i ArcCadstre är obligatorisk. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/.

Syfte
Kursen ger grundläggande kunskaper om fastigheter och tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns vid planering och ändring av markanvändning och fastighetsindelning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar huvudområden:

I kursen ingår grundläggande begrepp som rör fysisk planering och fastigheter. Olika åtgärders inverkan på fastigheter och sambandet mellan åtgärderna beskrivs. Kursen omfattar även metoder, praxis och utvecklingen inom fastighetsområdet och beskriver markens betydelse för samhällsutvecklingen och behovet av ett bra system för redovisning och ägande av fastigheter. Både tätort och landsbygd behandlas. Kursen har avsnitt som behandlar jord- och skogsbruk samt kulturminne.

Det svenska fastighetsbeståndet och markens indelning i fastigheter behandlas. En historiska bakgrund ges till denna indelning, och utvecklingen till dagens nationella fastighetsregister.

Kursen innehåller fyra projekt – ett inom vardera av de fyra huvudområdena. Som hjälpmedel används dataprogramsystem för bearbetning och presentation av geografisk information tillsammans med annan fastighetsrelaterad information.

Inlärningsformer:

Litteratur
Julstad B: Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik
Kalbro T: Markexploatering. Norstedts Juridik
Boverket: Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar CD Fastighetsbildning

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Planering – lämpliga fastigheter.
Antal Högskolepoäng: 10. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fysisk planering, plangenomförande och lämpliga fastigheter.

Kod: 0209. Benämning: Projekt 1-2.
Antal Högskolepoäng: 8. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Två godkända projekt. Delmomentet omfattar: Fysisk planering och lämpliga fastigheter.