Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
LOKALHYRA OCH ARRENDENVFRN01
Tenancy

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFR065 och VFR065. Valfri för: L4fr, L4fu. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, VFT045 Fastighetsekonomi och VFT085 Fastighetsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Kursen innehåller obligatoriska projektarbetsuppgifter. Betyget bestäms av en avslutande skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen förmedlar centrala kunskaper och färdigheter inom området kommersiella nyttjanderätter. Den vänder sig särskilt till dem som vill arbeta med fastighetsförvaltning, men den är också värdefull för dem som siktar mot mer traditionella lantmäteriuppgifter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

behärska att:

i lokalhyra, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Studenten skall kunna beskriva de grundläggande mekanismerna för avtalsformen jordbruksarrende.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens enskilt tyngsta del är lokalhyra, med perspektiv från såväl hyresgästens som hyresvärdens sida.

Bland arrendetyperna ges anläggningsarrende det största utrymmet, men lägenhetsarrende tas också upp, särskilt i kontrasterande syfte.

Kursen kommer också att visa jordbruksarrendets grundläggande struktur.

Litteratur
Larsson, Synnergren; Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken; senaste upplagan; Norstedts Juridik
Larsson & Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, senaste upplagan, Norstedts juridik
Victorin, Kommersiell hyresrätt, senaste upplagan, Norstedts juridik