Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FASTIGHETSFÖRETAGANDE OCH FACILITY MANAGEMENTVFR081
Property and Facility Management

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fu, V4fu. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: VBE031 Fastighetsförvaltning. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Slutbetyg baseras på genomförda praktikfall. Skriftlig inlämning av projektarbete (nivå 2 enligt V-programmets riktlinjer för inlämningsuppgifter). Skriftligt prov på förekommande begrepp under kursen. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse för aspeketer rörande fastighetsföretagande i allmänhet och facility management i synnerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inledningsvis behandlas de övergripande förutsättningarna för fastighetsföretagande och facility management.

Kursen innehåller i del 1 fastighetsföretagande avsnitt om strategisk analys och planering, ekonomisk verksamhetsanalys, kvalitets- och miljöledning, investment management, analys av drift- och underhållskostnader, fastighetsinformations- och förvaltningshandlingar, fastighetsutveckling, värdering av fastighetsbolag.

Kursen innehåller i del 2 facility management aktuella analysmodeller, lokalförsörjningsprogram, funktionskrav, upphandling av stödfunktioner, service management, outsourcing, internhyressystem.

Avsnitten behandlas i ett helhetsperspektiv varför andra områden än de som nämns ovan förekommer i kursen om än mindre omfattning såsom skatter och risktagande. Inlärningen är problembaserad och kommer att innehålla två större praktikfall och ett antal mindre fördjupningsuppgifter som skall genomföras. Vidare kommer en kunskapskontroll av litteratur och begrepp att göras för varje del i kursen. Resultatet av genomförd kunskapskontroll och fördjupningsuppgifter skall vara godkänt. Kursens betyg baseras på genomförda praktikfall.

Litteratur
Rätt process, Löfvenberg, C. och Oresten, B
Total Facilities Management. Atkin, B.L. and Brooks, A., Blackwell Science, Oxford 2005;
Balanserad verksamhetsstyrning - Utvecklad målformulering med styrkort i det offentliga fastighetsföretaget, UFOS;
Morötter och piskor - Incitamentskonstruktioner för fastighetsförvaltning på entreprenad, UFOS;Organisation på drift, UFOS;
Facility Management, Grundin, Lindqvist, Sandgren;
Integrerade organisationslära, Bruzelius, L.h: - Skärvad, P.H. Studentlitteratur;