Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INGENJÖRSINRIKTAD YRKESTRÄNINGVBRF01
Engineering Training Course

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: BI3. Kursansvarig: Universitetslektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: För att få påbörja kursen krävs att studenten tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom relevant ämnesområde samt uppnått minst 150 obligatoriska högskolepoäng inom brandingenjörsprogrammet. Det ankommer på LTH-handledaren att avgöra om detta krav är uppfyllt innan praktiken påbörjas. Urvalskriterier: Uttagning sker efter samlad bedömning av teknologens ansökan (personligt brev), studieresultat (uppnådda obligatoriska poäng) och intryck vid personlig intervju. Prestationsbedömning: Skriftlig teoretisk/reflekterande rapport samt poster. Rapporten samt posterna skall presenteras på ett seminarium. Närvaro och aktiv medverkan på seminariet är obligatoriskt. För att godkännas på kursen ska studenten vara 8 veckor på heltid vid tilldelad/vald arbetsplats. 2 veckor av kursen genomförs vid LTH. Handledaren på arbetsplatsen skall efter genomförd kurs styrka närvaro och godkänd aktiv medverkan på arbetsplatsen under perioden. Vid sjukdom ska handledaren vid LTH meddelas. Denne ska också avgöra om frånvaroperioden är skälig i proportion till kursens varaktighet. Övrigt: Innan kursen påbörjas skall handledaren/examinator godkänna projektplanen. Den externa organisationen skall tillhandahålla namngiven handledare för hela perioden. Handledarna ska avsätta nödvändig tid för att stödja studenten i hans/hennes arbete. Undervisning sker i projektform på vald arbetsplats.

Syfte
Genom erfarenhet från yrkeslivet avser kursen att stimulera till diskussion och reflektion kring brandingenjörens yrkesroll.

Syftet med kursen är att studenten skall få insikt om sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som brandingenjör samt hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer som man som färdig brandingenjör ställs inför.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

beskriva och analysera brandingenjörens professionsroll

se betydelsen av samverkan mellan olika yrkeskategorier och deras respektive funktion

se möjligheter och förutsättningar för kunskapers tillämpbarhet.

ha en insikt om företagande affärsförståelse

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha fått en insikt i de krav och färdigheter som ställs i yrkeslivet och som inte är av strikt teknisk karaktär men ofta direkt kopplade till den yrkesverksamma ingenjören.

· se betydelsen av att inhämta och selektera relevant information avseende tekniska och ingenjörsmässiga frågeställningar.

· ha insikt i den mångfacetterade rollen som representeras av dagens yrkesverksamma brandingenjörer

· se samverkan mellan olika kunskapsområden i ett helhetsperspektiv

· inför grupp muntligt presentera sina erfarenheter/lärdomar från kursen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

samverka med yrkesverksamma brandingenjörer eller andra professionella aktörer i brandingenjörens arbetsområde för att genomföra arbetsuppgifter som ställts av arbetsplatsen/organisationen

aktivt delta i en arbetsplats och kunna fungera i en grupp av medarbetare, beställare och andra aktörer i samhället