Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INTRODUKTION TILL BRAND OCH RISKVBRA01
Introduction to Fire and Risk Engineering

Antal högskolepoäng: 8. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBR150 och VBR162. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Univ.lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Examination sker med tre inlämningsuppgifter (fördjupningsuppgift) som skall redovisas skriftligt och muntligt, samt godkända självtester och en laborationsrapport. Samtliga inlämningsuppgifter måste vara godkända för att studenten skall få godkänt på kursen. Dessutom krävs obligatorisk närvaro på samtliga seminarier, laborationer samt på praktikdagen på Räddningsskolan i Revinge. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR162.

Syfte
Syftet är att studenterna skall få en bred och översiktlig kunskap inom brandteknik och riskhantering. Kursen syftar också till att ge kursdeltagarna kunskaper i kommunikations- och påverkansprocessens natur samt att träna dem i att tillämpa dessa kunskaper i olika sammanhang. Detta syftar till att ge studenterna insikter i och erfarenheter av muntlig framställning med tonvikt på interpersonell kommunikation, konsten att övertyga, föredrag/undervisningsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är indelad i sex moment:

Litteratur
Frantzich, H: Utdrag ur Tid för utrymning vid brand, Karlstad: Räddningsverket 2001. [SRV-rapport P21-365/01]. ISBN: 91-7253-092-8. (Hämtat från <www.brand.lth.se/bibl/UtrymningTid.pdf> 27/4 2006)
Jönsson, G: Grundläggande fysik om gaser och vätskor, kapitel 8. Lund: Studenlitteratur 1998 . ISBN: 91-44-00798-1. (Kan lånas i Brandtekniks bibl, UBs bibl.)
Bengtsson, L-G: Övertändning, backdraft och brandgasexplosion sett ur räddningstjänstens perspektiv, Karlstad: Räddningsverket 1998. [SRV rapport P21-250/98]. ISBN: 91-88891-66-6. (Kan lånas i Brandtekniks bibl. Finns även utgiven av LTH. Hämtat från <www.firetactics.com/1019.pdf> 27/4 2006)
Karlsson, B och Quintiere, J G: Enclosure Fire Dynamics, kapitel 2: sidorna 11–24, kapitel 3: sidorna 25–32. CRC Pres LLC 2000. ISBN: 0-8493-1300-7. (Kan lånas i Brandtekniks bibl. Finns även i fulltext i Lovisa, hämtat från
<http://www.lub.lu.se/cgibin/ipchk/http://www.engnetbase.com/pdf/ENGnetBASE/1300/1300_PDF_toc.pdf> 27/4 2006)
Holmstedt, G m.fl: Släckmedel och släckverkan: kunskapsläge och forsningsbehov, Borås: SP 1994. ISSN: 0280-2503.
Bengtsson L-G: Inomhusbrand, Karlstad: Räddningsverket 2001. ISBN: 91-7253-199-1. (Lånas ut ett ex till varje grupp)
Särdqvist, S: Vatten och andra släckmedel, Karlstad: Räddningsverket 2002. ISBN: 91-7253-145-2. (Lånas ut ett ex till varje grupp)
De facto 2007. Miljömålen - i ett internationellt perspektiv. Kan laddas ner från www.naturvardsverket.se/bokhandeln.
En svensk strategi för hållbar utveckling - ekonomisk social och miljömässig. Sammanfattning av Regeringens skrivelse 2003/04:129. Kan laddas ner från www.regeringen.se.
Information om produkters miljöbelastning. Naturvårdsverkets Rapport 5526, december 2005, sid 47-81 (kapitel 6,7 och 8). Kan laddas ner från www.naturvardsverket.se.
Urval av skrifter från Räddningsverket kopplade till diskussionsseminarium.