Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
OLYCKS- OCH KRISHANTERINGVBR225
Emergency and Disaster Management

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBR220, TFRU01 och VBR220. Valfri för: BI4, RH4. Kursansvarig: Marcus Abrahamsson, marcus.abrahamsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: Minst 120 högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för i första hand sökande från brandingenjörsprogrammet och i andra hand riskhanteringsprogrammet. Prestationsbedömning: Muntlig individuell tentamen samt godkända individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgift. Gruppuppgiften skall redovisas både muntligt och skriftligt. Den skriftliga grupprapporten ska följa Brandtekniks regler för inlämningsuppgifter på nivå II, http://www.brand.lth.se/utbild/inuppgkrav.pdf. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR225.

Syfte
Syftet med kursen är

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Fredholm, L och Göransson, A-L (Red): Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. Räddningsverket 2006.
Fredholm, L: Myndighetsgemensam utgångspunkt för utformning av ledningsfunktioner och ledningsstöd vid civil krishantering. Paper presenterat vid CIMI 2003 (Konferens om civil och militär ledning).
Enander, A: Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser. Räddningsverket 2005.
Buckle, P: Re-defining community and vulnerability in the context of emergency management. Paper presented at Disaster Management: Crisis and Opportunity: Hazard Management and Disaster Preparedness in Australasia and the Pacific Region Conference, James Cook University, Centre for Disaster Studies, Nov 1-4, 1998, Cairns, Queensland.
Einarsson, S and Rausand, M: An Approach to Vulnerability Analysis of Complex Industrial Systems. Artikel i “Risk Analysis. An International Journal”. Volym 18, Number 5. October 1998.
Quarantelli, E L: Major criteria for judging disaster planning and managing and their applicability in developing societies. Disaster Research Center, University of Delaware, Newark, Delaware, USA 1998.
Statens haverikommission Brand på Herkulesgatan i Göteborg, O län, den 29-30 oktober 1998. Rapport RO 2001:02
Hagström, A och Sundelius, B: Krishantering på göteborgska: En studie av brandkatastrofen den 29-30 oktober 1998. Försvarshögskolan 2001.
Enander, A, Hede, S och Lajksjö, Ö: Att stå i stormens öga. Krisberedskapsmyndigheten 2005.
Kjeserud, R och Weiseth, L: Ledarskap i kriser. Försvarsdepartementet 2005.
Uhr, C Och Fredholm, L: Theoretical approaches to emergency response management. Paper presenterat vid TIEMS (The International Emergency Society) 2006 Conference, Seoul, 22-26 May 2006.
Abrahamsson, M. et.al.: Analytical input to emergency preparedness planning at the municipal level. Paper presenterat vid TIEMS 2007 Conference, Trogir, Croatia, 2007.
Hart, P, Heyse, L and Boin, A: New Trends in Crisis Management Practice and Crisis Management Research: Setting the Agenda. Artikel i “Journal of Contingencies and Crisis Management” 2001.
Harrysson, T Och Lindmark, U: Samverkan på lokal och regional beslutsnivå vid samhälleliga kriser. Brandteknik, LTH 2004. Rapporten finns på nätet: www.brand.lth.se/bibl/5147.pdf
Larsson, G, Tedfeldt, E L, Wallenius, C: Strategier för stresshantering vid räddningsinsatser. Räddningsverket P21-340/00 2000.
Karlsson, Ch J: Risksamhället – ett tema i modernitetens sociologi 1996.
Enander, A och Jakobsen, L: Risk och hot i den svenska vardagen.: allt från Tjernobyl till skuren sås. Överstyrelsen för civil beredskap 1996.
Dessutom tillkommer viss orienterande litteratur och olika exempel.