Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
TILLÄMPAD SÄKERHET INOM PROCESSINDUSTRINVBR190
Applied Process Industry Safety

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: BI3, RH4. Kursansvarig: Univ.lektor Anders Jacobsson, anders.jacobsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: Minst 120 högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för i första hand sökande från brandingenjörsprogrammet och i andra hand riskhanteringsprogrammet. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske i grupp i ett mindre projekt som redovisas i rapportform och muntligt, samt en individuell tentamen vid kursens slut. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR190.

Syfte
Storleken av riskerna i en processanläggning bestäms till stor del vid projekteringen av installationerna i design- och konstruktionsstadiet. Syftet med kursen är därför att ge studenten som i framtiden kan komma arbeta med riskhantering inom processindustrin kännedom om de grundläggande frågorna som styr en säker utformning av en anläggning med avseende på hela Säkerhet/Hälsa/Miljökonceptet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna värdera olika riskpåverkande element i den komplexa samverkan av tekniska och organisatoriska faktorer inom processindustrin med tonvikt på design- och konstruktionsarbetets betydelse för den totala riskbilden.

Innehåll
Kursen innehåller delar som

Litteratur
Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers: Guidelines for Engineering Design for Process Safety, New York, 1993 (CCPS). ISBN: 0-8169-0565-7
Jacobsson, A: Räddningsverkets FoU-rapport: ”Inherent safety”, 2001 (AJ-1)
(Utdelas på föreläsning)
Jacobsson, A: Högskolan i Karlstad: Kompendium i Processäkerhet, 1990. (AJ-2). (Utdelas på föreläsning)
Jacobsson, A: Intressentföreningen för Processäkerhet handledning: Reaktivitetsrisker, 1996 (AJ-3). (Utdelas på föreläsning)
Utöver ovanstående litteratur kommer att delas ut kopior ur valda delar av annan litteratur samt av O/H-bilder för föreläsningarna