Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SAMHÄLLSPLANERINGVBR110
Risk Based Land Use Planning

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: BI4. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.adj. Berit Andersson, berit.andersson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: VBR180 Riskanalysmetoder. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet årskurs 4. Prestationsbedömning: Examinationen sker individuellt vid konsultationerna och gruppvis genom inlämnande av godkänd analysuppgift samt genom muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgiften. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR110.

Syfte
Kursen ska ge brandingenjören kunskaper för att kunna medverka på ett tidigt stadium i plansammanhang, så att riskanalyser kan vara med och bilda underlag i ett strategiskt skede av planarbeten där målsättningen är ett robust och hållbart samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studenten skall i en projektuppgift öva kunskaper om planering på framför allt skalnivåerna översiktlig planering och fördjupad översiktsplan. Vissa delar kommer dessutom att behandlas i en mer detaljerad skala.

Parallellt med stadsbyggnadsuppgiften löper en kursdel vars syfte är att ge kunskaper om hur risker av olika slag kan hanteras i samhällsplaneringen med riskanalyser som. utgångspunkt. Denna kursdel skall ge insikt i användning av lagstiftning som styrmedel för att risker skall beaktas i samhällsplaneringen. Olika centrala, regionala och kommunala myndigheters syn på begreppet ”Riskhänsyn i samhällsplaneringen” skall förstås av eleven. En viktig aspekt utgör kopplingen miljökonsekvensbeskrivningar – riskhänsyn. Den fördjupade översiktsplanen skall utformas med hänsyn till kraven på ett hållbart samhälle. I kursen ingår också föreläsningar och litteratur som belyser problemen samhällets sårbarhet och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.

Projektarbetet redovisas i ett offentligt seminarium. Undervisningen bedrivs i projektform med stödjande föreläsningar, konsultationer och studiebesök. Arbetet är uppbyggt kring ett övningsområde i någon närliggande kommun. Den skriftliga rapporten ska följa Brandteknik och Riskhanterings regler för inlämningsuppgifter på nivå II, http://www.brand.lth.se/fileadmin/brandteknik/utbild/inuppgkrav.pdf.

Litteratur
Lär känna din ort! – metoder att analysera orter och stadsdelar. Boverket 2006.
Varför stadsplanera - istället för trafikplanera och bebyggelseplanera. Boverket 2002.
Strömgren, M:. Riskhantering och fysisk planering. SRV 1997. ISBN: 91-88890-79-1
Berntsson, V. Varför stadsplanera istället för bebyggelseplanera. Boverket 2002. ISBN: 91-7147-713-6
Miljömål och fysisk planering. Boverket 1999. ISBN: 91-7147-578-8
Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag. Faktablad nr 4:2003 Länsstyrelsen i Stockholms län.
Stenberg, C-A; Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen –Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods. Länsstyrelsen i Skåne Län. Rapport 2007:06. ISSN:1402-3393
Nystedt, F m.fl: Utredning av säkerhetsåtgärder i detaljplan. Öresund Safety Advisers AB 2003.
Hallin P-O, Nilsson J och Olofsson N: Kommunal sårbarhetsanalys. KBM 2004.
Robusthet i den Fysiska miljön, sid. 29-32. ÖCB 1998.
Bergström S m.fl: Robusta bostadsområden och grannskap, sid. 62-75. FOA 1998.
Utöver denna litteratur tilldelas varje grupp ytterligare litteratur, genom utlåning, som bedöms nyttig för genomförandet av projektuppgiften.
Hållbar stadsutveckling – Exempel från fem kommuner. Boverket 2004. ISBN: 91-7147-835-3
Översiktsplanering för hållbar utveckling – Exempel från fem kommuner. Boverket och Naturvårdsverket 2000. ISBN 91-7147-620-2.