Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
BRANDTEKNISK RISKVÄRDERINGVBR054
Fire Safety Evaluation

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBR053 och VBR053. Obligatorisk för: BI3. Kursansvarig: Univ.lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: FMA420 Linjär algebra, FAF121 Fysik- elektricitetslära, gaser och vätskor, VBR022 Brandkemi, FMA410 eller FMA415 Matematik, endimensionell analys, VBR033 Branddynamik, MMV016 Termodynamik med strömningslära. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet. Prestationsbedömning: Godkänd hemuppgift, godkända inlämningsuppgifter, närvaro vid demonstrationslaborationer, godkänd laboration, redovisning, opposition och genomförande av projektuppgift, närvaro vid obligatoriska redovisningar, revidering av rapporten efter presentation och genomgångar ger slutbetyget godkänd. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR054.

Syfte
Syftet med kursen är att knyta ihop och generalisera kunskaper från denna kursen och från tidigare kurser och ge studenterna insikt i hur dessa kunskaper kan tillämpas för att värdera personsäkerheten vid händelse av brand i ett byggnadsverk. Syftet är också att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att kunna bygga och analysera modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Genomföra en värdering av personsäkerheten vid brand i ett verkligt objekt. Förslag till förbättringar skall kunna anges samt säkerhetskonsekvensen av dessa.

Under kursens gång redovisar studenterna sin tid och planering i veckorapporter.

I kursen ingår också hemuppgifter, laborationer och inlämningsuppgifter. Vidare ingår datorlaborationer. Den första med utrymningsprogram och den andra med FAST ver 3.

Hemuppgift (Krav enligt nivå I, www.brand.lth.se/fileadmin/brandteknik/utbild/inuppgkrav.pdf).

Målet är att lära sig använda byggföreskrifterna avseende brandskydd (särskilt utrymningssäkerheten) genom förenklad dimensionering. En enkel beskrivning av brandskyddet skall upprättas för en byggnad, gruppvis.

Inlämningsuppgifter: Kursavsnittet brandgasspridning via ventilationssystem har två inlämningsuppgifter. En för ett ventilationssystem med enbart frånluft (F-system) och en för ett system med både frånluft och tilluft (FT-system). Varje student får en egen uppgift.

Projektuppgift: (Krav enligt nivå III www.brand.lth.se/fileadmin/brandteknik/utbild/inuppgkrav.pdf). Uppgiften utgör huvuddelen i kursen.

Litteratur
Tid för utrymning. SRV-rapport (gratis på www.srv.se).
Studies of human behaviour in fire...., D Canter
Boverkets byggregler, BBR
Utrymningsdimensionering. Boverket. Rapport juni 2006.
Lektionsfrågor BBR (stencil med instuderingsfrågor till BBR), gammal men ok ändå.
Utdrag ur lag och förordning (stencil)
Användarmanual till SIMULEX (stencil) + Övningsuppgifter till SIMULEX
Beskrivning av ERM (stencil)
Simulation of visibility in Hazard1/Cfast Report 7010, Brandteknik, Hans Hultquist.
Övningsuppgifter Hazard (stencil)
Brandskyddshandboken 2005
Branddynamik, OH-bilder i kursavsnittet datormodeller. (Tidigare inköpt)
Från SFPE handboken:
Movement of People, section 3/chapter 13
Behavioural Response to Fire and Smoke, section 3/chapter 12
Emergency Movement, section 3/chapter 14
Larm och utrymning, finns i AFS 2000:42, Arbetsplatsens utformning
Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser, AFS 1997:11
Kan även hamtas från Lagrummet.se (http://www.lagrummet.se / Författningar)
Lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 1988:868 (med ändringar)
Förordning om brandfarliga och explosiva varor, SFS 1988:1145 (med ändringar)
Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 (med ändringar)
Förordning om skydd mot olyckor, SFS 2003:789 (med ändringar)
Plan och bygglagen SFS 1987:10 (med ändringar)
Plan och byggförordningen SFS 1987:383 (med ändringar)
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm. SFS 1994:847 (med ändringar)
Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm SFS 1994:1215 (med ändringar)
Fire Protection Handbook, NFPA 2003
Life Safety Code Handbook, NFPA 2003
NFPA 101, Life Safety Code 2003
BS 7974:2001 Application of fire safety engineering principles to the design of buildings : Code of practice
Utrymning, planera, öva, utvärdera (Rapport R1:1987 Byggnadsfunktionslära, KTH)
Utrymningssäkerheten i servicehus (Rapport R3:1987 Byggnadsfunktionslära, KTH)
Safety in the built environment, J Sime

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Rapport 1.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd hemuppgift, godkända inlämningsuppgifter, närvaro vid demonstrationslaborationer, godkänd laboration och genomförande av projektuppgift. Delmomentet omfattar: Genomföra en värdering av risknivån hos ett objekt, vilken genomförs som ett större projektarbete. I projektarbetet skall förslag till förbättringar kunna anges samt säkerhetskonsekvenserna av dessa. Projektarbetet utförs som ett grupparbete med bl. a. experimentella inslag, studiebesök och rapportskrivning.

Kod: 0203. Benämning: Rapport 2.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet, opposition på annat arbete samt revidering av slutrapport. Delmomentet omfattar: Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete, samt revidering av slutrapport.