Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTURTEKNIK 5: HÅLLBART BYGGANDEVBMF01
Sustainable Building

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Per Gunnar Burström, per_gunnar.burstrom@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Förutsatta förkunskaper: Arkitekturteknik 1-4. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift ger slutbetyg på kursen. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att träna och utföra en kritisk granskning av de tekniska lösningar som använts i en befintlig byggnad. De aspekter som tidigare studerats i kurserna Arkitekturteknik 1-4 skall noggrant analyseras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

i skriftlig och muntlig form kunna motivera och presentera de slutsatser som dragits gällande byggnadens tekniska utformning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kritiskt kunna granska och värdera tekniska lösningars utformning och relevans.

Innehåll

Litteratur
Se litteratur till kurserna Arkitekturteknik 1-4.