Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTURTEKNIK 1: ARKITEKTUR OCH BÄRVERKVBMA01
Architectural Design

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Eva Frühwald,, eva.fruhwald@kstr.lth.se, och Per Gunnar Burström, per_gunnar.burstrom@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Prestationsbedömning: Två obligatoriska projekt (i grupp), skriftlig tentamen och minst 80% närvaro. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att visa hur konstruktion och valt stomsystem påverkar arkitektens möjligheter till att skapa god arkitektur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma hur teknikens möjligheter kan samverka med arkitektonisk utformning.

Innehåll

Litteratur
Hans Friis Mathiasen & Erik Reitzel: Grundtræk af bærende konstruktioner i arkitekturen. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag. 1999 (andet oplag). ISBN 87-87136-27-9.