Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MATERIALLÄRAVBM611
Materials Engineering

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Katja Fridh, katja.fridh@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av en teoridel och en beräkningsdel. För godkänt på kursen krävs även att projektuppgiften samt laborationen är godkänd. Övrigt: Laborationen ges i Lund. Transport sker på egen bekostnad. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Efter genomförd kurs skall studenten

· kunna identifiera de vanligaste byggnadsmaterialen

· känna till de viktigaste byggnadsmaterialens tillverkning, egenskaper och funktionssätt

· kunna göra rimliga materialval och kunna bedöma konsekvenser av olika val

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

-kunna göra enkla värme-, fukt- och hållfasthetsberäkningar för olika material.

-kunna förstå samband mellan materialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

-kunna göra materialval till enfamiljshus.

Dessa val skall kunna motiveras med hjälp av enklare beräkningar och väl underbyggda resonemang.

Innehåll
Kursen behandlar strukturell uppbyggnad på submikro-, mikro- och makronivå. Densitet och porositet och deras betydelse för materialegenskaperna. Värme- och fuktfrågor. Hållfasthets- och deformationsegenskaper. Beständighetsfrågor. Egenskaper vid höga temperaturer. Provningsmetoder och bedömning av provningsresultat. Tillverkning och egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial, som t.ex. betong, stål, tegel och trä.

Litteratur
Burström, P G: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur Lund 2007.ISBN: 9144011768.
Byggnadsmaterial övningsbok. Studentlitteratur Lund 2007.