Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
CAD-TEKNIK OCH INFORMATIONSHANTERINGVBK063
CAD and Information Management

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBK061, VBK062, VBK061 och VBK062. Valfri för: V3, V4ib. Kursansvarig: Johan Jönsson, johan.jonsson@kstr.lth.se, johan700107@gmail.com, Konstruktionsteknik. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande 2D-ritning samt rit- och redovisningsteknik. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge teknologen kunskap att med ADT 2007 producera ritningar dels i 2d och 3d.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innefattar följande moment:

De teoretiska föreläsningarna under kursen kopplas till praktiska övningsmoment samt övningsuppgifter.

Litteratur
Hansson, P. m.fl.: Kom igång med AutoCAD, 2005. Studentlitteratur.
Kompendium avseende ADT – Arcitectural Desktop (A och K).
Utdelade kompendium avseende teoriavsnitt.