Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
KONSTRUKTIONSTEKNIK - BYGGSYSTEMVBK055
Structural Engineering - Building Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Alternativobligatorisk för: V3. Valfri för: A4. Kursansvarig: Fredrik Carlsson, Fredrik.Carlsson@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förutsatta förkunskaper: VSM141 Byggnadsmekanik, VBK013 Konstruktionsteknik och VBF017 Husbyggnads- och installationsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Projektuppgift plus skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge förståelse för byggnaden som system och hur olika funktionskrav interagerar med varandra vid val av byggnadstekniska lösningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar:

Byggsystem med utgångspunkt från den bärande stommen men med en helhetssyn på byggnaden som system. Såväl lätta som tunga byggsystem baserade på olika konstruktionsmaterial ingår. En viktig aspekt är stabilisering av stommen, som ofta är styrande för helhetslösningen. Byggsystemens egenskaper i relation till andra funktionskrav som brand, ljud, värmeisolering, installationsteknik, byggproduktion, ekonomi m.m. tas upp i kursen, med utgångspunkten att optimala lösningar fås genom ett helhetstänkande.

Konstruktionstekniska detaljlösningar knutna till byggsystem av olika typ. Detaljlösningar är viktiga element i ett optimalt byggsystem.

Dimensionering av byggnadsstommar med hänsyn till brand, olyckslaster och fortskridande ras.

Projektuppgift: Tillämpningsprojekt i form av ett flervånings kontorshus, där studenterna skall arbeta med byggnaden som helhet samt viktiga detaljlösningar. Motiv för val mellan alternativa byggsystem belyses konkret. Med byggsystem som utgångspunkt behandlas kopplingen mellan stomsystem och krav på klimatskal, installationer, brand, akustik, produktionsteknik och ekonomi. Studiebesök i anslutning till uppgiften arrangeras.

Litteratur
Problembaserat lärande utan i förväg given litteratur.