Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
TRÄBYGGNADSTEKNIKVBK032
Design of Timber Structures

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBK031 och VBK031. Valfri för: V4hb. Kursansvarig: Professor Annika Mårtensson, annika.martensson@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VBK013 Konstruktionsteknik. Förutsatta förkunskaper: VSM150 Teknisk modellering, VBK055 Konstruktionsteknik - Byggsystem, VBM070 Byggnadsmaterialvetenskap. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5–10 uppgifter samt godkänd konstruktionsuppgift och laboration. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen ska ge en förståelse och insikt om hur större träkonstruktioner, flervåningsbyggnader, broar mm fungerar samt ge verktyg för att analysera vilka för- och nackdelar det finns med olika lösningar för träbyggnadssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement och system i trä samt förband i träkonstruktioner. I kursen behandlas också byggsystem för hallbyggnader, småhus, flervånings-, bostads- och kontorshus med trä som primärt stommaterial, samt träbroar.

Kursen innehåller följande delmoment: Balkar (raka och krökta element), pelare, sammansatta konstruktionselement, skivverkan i träkonstruktioner, stomstabilisering, bruksgränstillstånd, träförband samt detaljutformning. Laboration, utförande och dokumentation. Obligatorisk konstruktionsuppgift.

Litteratur
SBI-anvisning 210. Träkonstruktioner. Beregning.
SBI-anvisning 194. Träkonstruktioner. Förbindelser.
Isaksson T., Mårtensson A.: Tabell- och formelsamling.
Limträhandboken.
Exempelsamling.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Träbyggnadsteknik.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet.

Kod: 0208. Benämning: Inlämningsuppgifter och laborationer.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: En skriftlig inlämningsuppgift och en laborationsuppgift som ska redovisas skriftligt.