Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
BETONGBYGGNADVBK020
Concrete Structures

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V4at, V4hb, V4sa. Kursansvarig: Univ. lektor Miklós Molnár, miklos.molnar@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VBK013 Konstruktionsteknik. Förutsatta förkunskaper: VBM012 Byggnadsmaterial, VSM141 Byggnadsmekanik, VSM150 Teknisk modellering: Bärverksanalys, VBK055 Konstruktionsteknik Byggsystem. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som består av teorifrågor och beräkningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs även godkänd/a konstruktionsuppgift/er. Väl genomförd konstruktionsuppgift kan höja slutbetyget med ett halvt steg. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen ska ge kunskaper om funktionssätt hos och utveckla färdigheter i utformning av armerade betongkonstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller följande delmoment:

Konstruktionsuppgifterna avser dimensionering och utformning av en kontinuerlig balk respektive ett spännarmerat håldäckselement och ger studenten träning i att självständigt angripa, lösa och redovisa konstruktionsproblem.

Litteratur
Engström, B: Betongkonstruktioner. Chalmers Tekniska Högskola.
Olofsson, T., Nilsson, M.: Betongplattor. Teori och dimensioneringsmetoder. Luleå Tekniska Universitet.
Engström, B.: Dimensionering av diskontinuitetszoner med fackverksanalogi. Chalmers Tekniska Högskola.
Engström, B: Beräkning av förspända betongkonstruktioner, Chalmers Tekniska Högskola.
Konstruktionsteknik: Exempelsamling. BBK04. Byggformler och tabeller.