Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
HUSBYGGNADS- OCH INSTALLATIONSTEKNIKVBF015
Building Technology and Services

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ABK220 och ABK220. Valfri för: L4. Kursansvarig: Dan Gaffner, dan.gaffner@byggtek.lth.se och Mats Dahlblom, mats.dahlblom@hvac.lth.se, Byggnadsfysik. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänd seminarieuppgift och ritövning. Hemsida: http://www.hvac.lth.se.

Syfte
Att ge studenten en allmänbildning avseende begrepp, vanliga konstruktionstyper och installationssystem samt ge förståelse för hur hus fungerar som ett tekniskt system i samverkan med brukarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för byggnaders konstruktion och VVS-tekniska installationer.

Förstå hur värme, luft och fukt transporteras i byggnader.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna värdera vad konstruktion och installationer betyder för en byggnads inomhusmiljö, energianvändning och fuktsäkerhet.

Ha förmåga att analysera enkla byggnadsrelaterade tekniska problem.

Kunna diskutera lösningar med övriga aktörer inom bygg- och förvaltningsbranschen.

Innehåll
faktorer som definierar inomhusklimatet

förståelse för hur värme, luft och fukt transporteras i byggnader

funktionen hos de vanligaste installationssystemen för värme, ventilation och tappvatten i hus i olika åldrar

vanliga fuktskador i hus och dess konsekvenser

energianvändning i byggnader

tolkning av enklare byggnads- och installationstekniska ritningar.

lösning av projektuppgift som utgår ifrån byggnader med problem med inneklimat och/eller tekniska problem, hitta orsakssamband samt föreslå förbättrande åtgärder.

Litteratur
Byggnadsfysik, LTH: Byggteknik - värmeisolering, energibesparing. Särtryck ur diverse rapporter.
Anderlind, G: Fuktboken. Gullfiber 1991. ISBN: 91-630-0504-2.
Dahlblom, M, Warfvinge, C: Installationsteknik för fastighetsmäklare. KFS 2004.
Reppen L, Kallstenius P, Björk C: Så byggdes husen 1880-2000. Liber 2003. ISBN: 91-540-5888-0. (Ref.litt).
Föreläsningsanteckningar.