Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
BYGGNADSEKONOMIVBE601
The Construction Process

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bodil Fritzon, bodil.fritzon@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen och redovisning av projektuppgift. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning. Utöver detta syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska kalkylmetoder och analyser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggprocessen ur ett byggherreperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltningsaspekter. Företagsekonomiska bedömningar i form av kostnads- och intäktsanalys, investeringsbedömning och produktkalkylering är en annan relevant del av kursen.

Litteratur
Nordstrand, U, Byggprocessen, Liber 2000
Olsson, Skärvad: Företagsekonomi 100
Kompendium Byggprocessen, Avdelningen för Byggnadsekonomi