Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FASTIGHETSFÖRVALTNINGVBE031
Real Estate Management

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fa, L4fu, V4fu. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: V: VBE013 Byggprocessen och företagsekonomi. L: VFT045 Fastighetsekonomi. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkänd skriftlig tentamen och godkänt projektarbete (skriftlig inlämning - nivå 2 enligt V-programmets riktlinjer för inlämningsuppgifter). Slutbetyget viktas lika mellan tentamen och projektarbete. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse för förvaltningsskedet i byggprocessen med avseende på fastighetsekonomiska bedömningar, teknisk och administrativ förvaltning samt lagstiftning och taxering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar förvaltningsskedet i byggprocessen. Fördjupade analyser görs av fastighetsekonomi, drift och underhåll, teknisk förvaltning och hållbar utveckling. Övergripande behandlas även fastighetsjuridik och fastighetstaxering.

Litteratur
Litteratur: Kompendium i fastighetsförvaltning. Strömquist: Skrivboken – Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Svenska språknämnden: Svenska skrivregler.