Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
BYGGPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSYSTEMVBE024
Technique for Construction Management

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V4fu, V4ib. Kursansvarig: Univ.lektor Anne Landin, anne.landin@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: V: VBE013 Byggprocessen och företagsekonomi. L:VFT045 Fastighetsekonomi. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Betyget baseras på tentamen och slutrapport (60% / 40%). Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursens målsättning är att ge kännedom om byggföretagens marknad, affärsidé, ledning, organisation, ekonomi, kvalitets- och miljösystem och strategi. Vidare skall väsentliga kunskaper ges som krävs för att genomföra byggprojekt såsom kunskaper i tid- och resursplanering, aktivt kvalitetsarbete, miljöarbete, anbuds- och produktionskalkylering etc. som sker inom byggföretag. Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om ledning och produktionsstyrning av byggprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar föreläsningar, övningar, och en arbetsplatsuppgift. Föreläsningarna innehåller bl. a genomgångar inför övningarna och kommentarer till genomförda övningsuppgifter. Vissa moment såväl muntliga som skriftliga kommer att vara på engelska. Under hela terminen arbetar ni i grupper. Ni får själva dela in er i grupper. Under den schemalagda övningstiden finns tillgängliga övningssalar men tiden räcker oftast inte till för att slutföra hela uppgiften. Övningsuppgifterna skall redovisas skriftligt och sammanställas i en slutrapport. Under kursens gång för ni dagbok. Dagboken ska organiseras så att den redovisar både det som händer i projekten och ert eget lärande. Varje vecka from vecka 3 kommer ni att hantera en tvist. ”Veckans tvist” är tagen från verkligheten och presenteras i början av varje vecka, sedan har ni resten av veckan på er att fundera på hur tvisten ska lösas. Ett avstämningsmöte hålls gruppvis varje vecka from v3.

Litteratur
1. Nordstrand U, Byggprocessen, Studentlitteratur
2. Kurspärm, Byggnadsekonomi
3. AB 04, svensk Byggtjänst
4. Övningsmaterial, Byggnadsekonomi’s hemsida