Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
OFFENTLIG ORGANISATION OCH ADMINISTRATIONTNX075
Public Organization and Administration

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EXTA30. Obligatorisk för: BI4. Kursansvarig: Rasmus Karlsson, Rasmus.Karlsson@svet.lu.se, Statsvetenskapliga inst. Prestationsbedömning: Examinationen sker dels i form av arbetsuppgifter under kursens gång, dels genom skriftlig examination vid kursens slut. Hemsida: http://www.svet.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att den studerande efter genomgången kurs skall ha grundläggande kunskaper om den offentliga sektorns kompetens, organisation och administration.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med en genomgång av det svenska politiska systemets institutioner och aktörer: den demokratiska beslutsprocessen på nationell och lokal nivå. Riksdag och regering, partier och organisationer samt lagstiftningsprocessen presenteras. EUs institutioner och beslutsprocesser samt internationellt samarbete inom räddningstjänsten diskuteras.

Därefter studeras politisk styrning, implementering och utvärdering av räddningstjänsten. Den statliga och kommunala förvaltningens organisering, uppgifter och arbetssätt. Den enskildes deltagande och insyn i räddningstjänstens verksamhet, vilket bl a inkluderar offentlighetsprincipen (och sekretess) och rättssäkerhetsfrågor. Tjänstemannens roll i verksamheten. Etik i offentlig verksamhet. Ett särskilt moment ägnas utvärderingens roll i policyprocessen. Förändringstendenser i offentlig verksamhet, som påverkar organisering och styrning av räddningstjänsten.

Undervisningen består av lektioner och obligatoriska seminarier. All undervisning förutsätter ett aktivt deltagande från studenten genom förberedelser samt referat- och analysuppgifter. Studenterna får under kursen arbeta med empiriskt material från räddningstjänstområdet samt träna sig i muntlig och skriftlig framställning.

Litteratur
Petersson, Olof.: Svensk Politik.Norstedts juridik Stockholm 2004 (även äldre upplagor)
Rothstein, Bo (red).: Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem. SNs förlag, Stockholm 2001.
Särskilt material om regleringen av räddningstjänsten: Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningsverkets regleringsbrev 2005.
Räddningsverkets årsredovisning 2004.
Särskilt material till seminarium om den framtida samhällsorhanisationen: SOU 2003:123.
Slutrapport från SOLA-projektet. Fransson & Wennemo "Var finns efterfrågan om kommunalt självstyre?" Svegfors DN-debatt 030706. Svegfors DN-debatt 030126.
Nuder, Per Författningstexter.