Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
PROJEKTLEDARSKAP, FORTSÄTTNINGSKURSTMA037
Project Leadership, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: TEMA5. Kursansvarig: Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson@plog.lth.se, Technology Management. Förkunskapskrav: TMA035. Prestationsbedömning: I grupp: projektplan, statusrapporter, projektredovisning, analys av grupprocess. Individuellt: lärjournaler (månadsvis), uppsats om projektledarskap. Övrigt: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen. Kursen kan endast genomföras som grupparbete. Gruppindelningen bestäms av utbildningsledarna för utbildningen. Gruppindelning gäller för kurserna ??1546 Projektledarskap, TMA010, TMA020 och TMA030. Hemsida: http://www.tm.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten fördjupad kunskap om och färdighet i att leda olika typer av teknologirelaterade projekt, samt utveckla eget och andras medarbetarskap. Detta baserat på erfarenhetsbaserade insikter från projektgenomförande i industrin. Syftet är att visa dels på olika tekniker och modeller, dels på de psykologiska och sociala aspekterna vid projektgenomförandet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

diskutera och förklara avancerade begrepp och aspekter av projektledarskap/arbete såsom multi-projekt och ledarskap i olika sammanhang.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

identifiera och välja, i samråd med värdorganisation, aktuellt och nödvändigt område/aspekt och genomföra ett förbättringsprojekt utifrån detta.

redovisa skriftligt och muntligt till värdorganisation realiserad process och uppnådda resultat av fullföljt projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

presentera, i grupp, vid en för kursen genomförd mässa, resultaten av projektarbete samt insikter kring grupparbete och ledarskap.

analysera och utvärdera av studenterna själva uppsatta lärandemål utifrån teori inom projektledarskap/arbete och ledarskap

i grupp självvärdera gruppens utveckling baserat på av gruppen uppsatta kriterier

Innehåll
Kursen kommer att behandla centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Vidare kommer att behandlas de psykologiska och sociala hinder som kan uppstå vid projektgenomförandet och hur dessa kan hanteras. Speciellt studeras hur en konstruktiv och kreativ projektsituation kan utvecklas i praktiken.

För att betona den praktiska inriktningen på kursen kommer den i huvudsak att bygga på ”live cases”. Detta innebär att studenten skall arbeta med konkreta, praktiska, tekniska problem i projektform inom företag och organisationer. Redovisning kommer att ske både muntligt och skriftligt (både gruppvisa och enskilda rapporter). Som stöd för arbetet genomförs också gemensamma teoretiska pass. I kursen ingår avsnitt, där studenten tränas i ”team building”.

Litteratur
Briner, W., Hastings, C., Geddes, M.: Project Leadership, second edition, Gover, ISBN 0-566-07785-X.
Engwall, M.: Jakten på det effektiva projektet, Nerenius & Santérus Förlag AB, Stockholm, 1995, ISBN 91-88384-29-2.
Persson, M.: Kompendium med artiklar inom ämnesområdet, Avdelningen för byggnadsekonomi, LTH.