Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
PROJEKTLEDARSKAPTMA035
Project Leadership

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TMA030. Obligatorisk för: TEMA4. Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@bekon.lth.se, Technology Management. Prestationsbedömning: I grupp examineras man på projektplan, teoretiskt PM, statusrapporter, analys av grupprocess, projektredovisning/-rapport. Individuellt på lärjournaler, månadsvis. Övrigt: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen. Kursen kan endast genomföras som grupparbete. Gruppindelningen bestäms av utbildningsledarna för utbildningen. Hemsida: http://www.tm.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten kunskap om och färdighet i att leda olika typer av teknologirelaterade projekt, samt utveckla eget och andras medarbetarskap. Syftet är att visa dels på olika tekniker och modeller, dels på de psykologiska och sociala aspekterna vid projektgenomförandet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Diskutera och förklara grundläggande begrepp och aspekter av projektledarskap/arbete.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Formulera, strukturera och designa en projektplan innehållande centrala och för projektet relevanta aspekter.

Analysera ett företags/organisations projektmodell/metodik, eller relevanta aspekter av denna, med hjälp av dokument och/eller empiriskt och utvärdera denna/dessa utifrån den kursrelaterade litteraturen.

Hantera projektsituationer med flertalet intressenter (värdorganisation, handledare, examinator, referensgrupp) under dynamiska förhållanden i grupp.

Organisera och hantera en projektgrupp med 4-5 deltagare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Formulera självständigt individuella lärandemål med fokus på ökad självinsikt och personlig utveckling.

Redovisa skriftligt och muntligt projektplan och projektrapport (för såväl värdorganisation som kursledning) där speciellt process, projektmål och effektmål reflekteras och värderas samt analysera och värdera referensgruppens projektplan och projektrapport och skriftligt rapportera i grupp.

Innehåll
Kursen kommer att behandla centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Vidare kommer att behandlas de psykologiska och sociala hinder som kan uppstå vid projektgenomförandet och hur dessa kan hanteras. Speciellt studeras hur en konstruktiv och kreativ projektsituation kan utvecklas i praktiken.

För att betona den praktiska inriktningen på kursen kommer den i huvudsak att bygga på ”live cases”. Detta innebär att studenten skall arbeta med konkreta, praktiska, tekniska problem i projektform inom företag och organisationer. Redovisning kommer att ske både muntligt och skriftligt (både gruppvisa och enskilda rapporter). Som stöd för arbetet genomförs också gemensamma teoretiska pass. I kursen ingår avsnitt, där studenten tränas i ”team building”.

Litteratur
Briner, W., Hastings, C., Geddes, M.: Project Leadership, second edition, Gover, ISBN 0-566-07785-X.
Engwall, M.: Jakten på det effektiva projektet, Nerenius & Santérus Förlag AB, Stockholm, 1995, ISBN 91-88384-29-2.
Persson, M.: Kompendium med artiklar inom ämnesområdet, Avdelningen för byggnadsekonomi, LTH.