Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MIKROEKONOMISK TEORI - ALLMÄN JÄMVIKTTEK137
Microeconomics - General Equilibrium Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK702 och NEKM46. Valfri för: I4, Pi4. Kursansvarig: Professor Lars-Gunnar Svensson, lars-gunnar.svensson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Övrigt: Motsvaras av NEM46. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i avancerade allmänjämviktsmodeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· få fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori avseende allmän jämvikt, dels i en bytesekonomi, dels i en produktionsekomomi,

· förstå och redogöra för samband mellan jämvikt och effektivt resursutnyttjande,

· förstå och redogöra för allmänjämviktsmodeller med ofullständiga marknader och med osäkerhet,

· ha kunskap om relationer mellan allmänjämviktsteori, välfärdsteori och den elementära ”social choice”-teorin.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· tillämpa teorin på situationer där ekonomin som helhet analyseras,

· bedöma konsekvenserna av att förutsättningarna för allmän jämvikt inte är uppfyllda, exempelvis minimilöner och arbetslöshet eller skattekilar och välfärdsförluster.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Innehåll
Kursen inleds med introduktion av en allmänjämviktsmodell med produktion och med äganderättigheter. Givet detta analyseras först villkor för existens, entydighet och stabilitet av jämvikt. Relationer mellan Pareto-effektivitet och allmän jämvikt visas. Det kooperativa begreppet kärnan introduceras och relationen till allmän jämvikt etableras. Tolkningen av allmänjämviktsmodellen i termer av osäkerhet diskuteras och konsekvenser av ofullständiga marknader i form av handel med tillgångar i stället för direkt handel med varor analyseras. Perspektiv på allmänjämviktsmodellens effektivitetsegenskaper ges i ”social choice”-teorin där svårigheterna att implementera Pareto-effektivitet anlyseras.

Litteratur
Mas-Colell Andreu, Michael D. Whinston och Jerry R. Green (1995): Microeconomic Theory, Oxford University Press
Kompletterande material