Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
EKOTOXIKOLOGITEK095
Ecotoxicology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: BIO644, BIO606, BIO644, BIO606, BIO644 och BIOR41. Valfri för: RH4, W4, W4ne, W4ve. Kursansvarig: Olof Berglund, Olof.Berglund@ekol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Förkunskapskrav: 90 hp inom programmet inkluderande VVR111 och EXTA01. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom en avslutande tentamen. För studerande som ej blivit godkända vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkända laborationsrapporter, godkända inlämningsuppgifter och godkänd projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av varje students insatser under kursen. Övrigt: Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar, demonstrationer, laborationer, och självständiga projekt. Deltagande i alla moment utom föreläsningar är obligatoriskt. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html.

Syfte
Kursens övergripande mål är att studenterna ska behärska och förstå grundläggande ekotoxikologisk teori och praktik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Centralt för kursen är att ge ett helhetsperspektiv på miljögifter där allt från spridning, kemiska egenskaper och persistens till effekter på celler, organismer och ekosystem behandlas.

Delområden som ingår i kursen:

Kursen inleds med ett moment om vetenskapsteori. Här tränas studenterna i vetenskaplig metodik, hypotesbildning och hypotestestning.

Två laborationer genomförs på kursen. Den första redovisas muntligt och den andra muntligt och skriftligt. På den senare laborationen sker redovisningen i form av opposition och försvar. I samband med båda laborationerna delas relaterade vetenskapliga artiklar ut. Innehållet i dessa presenteras muntligt.

En datorövning med enklare modellering på fördelning av persistenta miljögifter och biomagnifiering görs i grupp med muntlig redovisning.

Ett litteraturprojekt löper under kursen där studenterna arbetar i grupper. Detta presenteras skriftligt och muntligt med opposition vid slutet av kursen. Varje grupp får även författa en fråga till en skriftlig tentamen baserad på gruppens litteraturprojekt.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi